Een dringend needrig verzoek

Urk, 10 Januarie 1933

Aan den Weledelen Heer Directeur der Rijksdienst ter Uitvoering Zuiderzee Steunwet te Amsterdam

Weledele Heer,

Ondergetekende Piertertje Romkes, weduwe van Lubbert Romkes, wend zich tot zijn Weledele met het beleefde verzoek.

Ik mag reeds een geldelijke tegemoetkoming van uw geacht Colege mij zien toegekend, waarvoor ik ook hartelijk dankbaar ben, doch het bedrag van f 5.00 per week, wat voor mij de eenige bron van inkomsten in dezen is blijkt onvoldoende om in een menschwaardig onderhoud tevoorzien, vooral in het winterseizoen nu brandstof en kleeding meerdere uitgaven vragen dan in den zomer

Vandaar dan ook mijn beleefde maar ook dringend needrig verzoek, ken mij een kleine verhooging in deze toe welk ik met dankbaarheid zal aanvaarden. Zulks doende met de meeste Hoogachting

Weduwe L. Romkes

Wijk 6-114

Urk

Antwoord 17 januari 1933

In antwoord op uw schrijven deel ik U mede, dat Uwe tegemoetkoming niet kan worden verhoogd, aangezien het niet aannemelijk is dat U, als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee, meer wordt onttrokken dan het U reeds verleende bedrag.

Directeur Rijksdienst etc.